วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สระในภาษาไทย


           สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักภาษา ถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้

รูปสระในภาษาไทยมีทั้งหมด 21 รูป ดังต่อไปนี้
 1. ะ เรียกว่า วิสรรชนีย์
 2. ั เรียกว่า ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด
 3. ็ เรียกว่า ไม้ไต่คู้
 4. า เรียกว่า ลากข้าง
 5. ิ เรียกว่า พินทุ หรือ พิทุอิ
 6. ่ เรียกว่า ฝนทอง
 7. ่  เรียกว่า ฟันหนู
 8. ํ เรียกว่า นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง
 9. ุ เรียกว่า ตีนเหยียด
 10. ู เรียกว่า ตีนคู้
 11. เ เรียกว่า ไม้หน้า
 12. ใ เรียกว่า ไม้ม้วน
 13. ไ เรียกว่า ไม้มลาย
 14. โ เรียกว่า ไม้โอ
 15. อ เรียกว่า ตัวออ
 16. ย เรียกว่า ตัวยอ
 17. ว เรียกว่า ตัววอ
 18. ฤ เรียกว่า ตัว ฤ (รึ)
 19. ฤๅ เรียกว่า ตัว ฤๅ (รือ)
 20. ฦ เรียกว่า ตัว ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
 21. ฦๅ เรียกว่า ตัว ฦๅ (ลือ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด 32 เสียง ดังต่อไปนี้

อะอาอิอีอึอือุอู
เอะเอเเอะเเอเอียะเอียเอือะเอือ
อัวะอัวโอะโอเอาะออเออะเออ
อำใอไอเอาฤๅฦๅ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น